• ANROLL
    65/2 หมู่ที่ 2 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 0 0 0
ข้าราชการครู 0 0 0
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 1 12 13
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 2 19 21
รวมทั้งหมด 2 19 21