• ANROLL
    65/2 หมู่ที่ 2 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายบัญชา เทพหนู ครู
2 นายวิทยา พูนนวล ผู้จัดการ