• ANROLL
    65/2 หมู่ที่ 2 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

งดการเรียนการสอนออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ด้วยโรงเรียนอนุบาลวริศสา มีการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 จึงขอหยุดการเรียนการสอนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้ 

และจะทำการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติในชั้นเรียน แล้วเจอกันนะคะ ????????????????
22 มิ.ย. 63 | รับชม : 194 ครั้ง