• ANROLL
    65/2 หมู่ที่ 2 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแนะนำโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ตลอดจนการทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19